1. ആസ്പന്ദനം

    1. നാ.
    2. ആസ്പന്ദിക്കൽ, വിറയൽ, തുടിപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക