1. ആസ്ഫൂജിത്ത്

    1. നാ.
    2. ശുക്രൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക