1. ആസ്ഫോടിമ

    1. നാ.
    2. കല്ലെറിയുവാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം, കവണ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക