1. ആസ്ഫോത

    1. നാ.
    2. കാട്ടുമുല്ല
    3. വിഷ്ണുക്രാന്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക