1. ആസ്യന്ദനം

    1. നാ.
    2. ഒഴുക്ക്, ഊറ്റ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക