1. ആസ്യൻ

  1. നാ.
  2. നമ്പൂതിരിമാരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറിക്കുന്ന പേര്
 2. അശ്യാന

  1. വി.
  2. വേഗം നീർവറ്റാത്ത, വേഗം ഉണങ്ങാത്ത
 3. അസൂയൻ

  1. നാ.
  2. അസൂയയുള്ളവൻ. അസൂയാകുക്ഷി = വലിയ അസൂയക്കാരൻ
 4. ആശ്യാന

  1. വി.
  2. അല്പം ഉണങ്ങിയ, വരണ്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക