1. ആസ്രാവം

  1. നാ.
  2. വേദന
  3. ഉമിനീർ
  4. മുറിവ്
  5. ഒഴുക്ക്, നിർഗമനം, വാർച്ച
 2. ആസ്രവം

  1. നാ.
  2. അപരാധം
  3. ഒഴുക്ക്
  4. വേദന, ദു:ഖം, സങ്കടം
  5. അരിതിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പത, കഞ്ഞിപ്പത
 3. ആശ്രവം

  1. നാ.
  2. അപരാധം
  3. പ്രതിജ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക