1. ആസ്വദിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. രുചിക്കുക, രസം അനുഭവിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക