1. ആസ്വദിത

    1. വി.
    2. ആസ്വദിക്കപ്പെട്ട
  2. ആസ്വാദിത

    1. വി.
    2. ആസ്വദിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക