1. ആസ്വനിത

    1. വി.
    2. ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയ, മാറ്റൊലിക്കൊണ്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക