1. ആസ്വാദം

    1. നാ.
    2. സ്വാദ്, രസം
    3. രുചിനോക്കൽ, ഭക്ഷിക്കൽ, സ്വാദനുഭവിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക