1. ആസ്വാദ്യ

    1. നാ.
    2. ആസ്വദിക്കത്തക്ക, സ്വാദുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക