1. ആഹത്യ

    1. അവ്യ.
    2. ആഹനിച്ചിട്ട്, അടിച്ചിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക