1. ആഹനിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. അടിക്കുക, തല്ലുക, താഡിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക