1. ആഹന്ത

  1. വ്യാ.
  2. കഷ്ടം, ആശ്ചര്യം എന്നിവയെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്
 2. അഹന്ത

  1. നാ.
  2. അഹമ്മതി, ഞാനെന്ന ഭാവം, അഹങ്കാരം, ഗർവം
 3. അഹിന്ദു

  1. നാ.
  2. ഹിന്ദുവല്ലാത്ത ആൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക