1. ആഹരണം

  1. നാ.
  2. സ്ത്രീധനം
  3. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, മോഷണം
  4. ശേഖരിക്കൽ, കൊണ്ടുവരൽ
  5. എടുത്തുകളയൽ, എടുത്തുമാറ്റൽ
  6. അനുഷ്ഠിക്കൽ, നിർവഹിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക