1. ആഹവം1

  1. നാ.
  2. യാഗം
 2. ആഹവം2

  1. നാ.
  2. വെല്ലുവിളി, യുദ്ധം
 3. ആഹാവം1

  1. നാ.
  2. അഗ്നി
  3. കിണറ്റിനരികേയുള്ള കൽത്തൊട്ടി
 4. ആഹാവം2

  1. നാ.
  2. യുദ്ധം
  3. ആഹ്വാനം, വിളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക