1. ആഹികൻ

  1. നാ.
  2. കേതു
  3. പാണിനി
 2. അഹിഘ്ന

  1. വി.
  2. പാമ്പിനെ കൊല്ലുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക