1. ആഹിതലക്ഷണ

    1. വി.
    2. പ്രസിദ്ധമായഗുണലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയ, പ്രസിദ്ധനായ
  2. ആഹതലക്ഷണ

    1. വി.
    2. ആഹിതലക്ഷണ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക