1. ആഹിതുണ്ഡികൻ

    1. നാ.
    2. ചെപ്പടിവിദ്യക്കാരൻ, പാമ്പാട്ടി
  2. അഹിതുണ്ഡികൻ

    1. നാ.
    2. പാമ്പാട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക