1. ആഹിരി

    1. നാ. സംഗീ.
    2. = ആഹരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക