1. ആഹുതി

    1. നാ.
    2. ഹോമം
  2. ആഹൂതി

    1. നാ.
    2. ആഹ്വാനം, പോരിനുള്ളവിളി, ക്ഷണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക