1. ആഹേയ

    1. വി.
    2. അഹിയെ (പാമ്പിനെ) സംബന്ധിച്ച, പാമ്പിൽനിന്നുണ്ടായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക