1. ആഹോപുരുഷ

    1. നാ.
    2. അഹങ്കാരരൂപിണി, ശക്തിസ്വരൂപിണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക