1. ആഹോപുരുഷം

    1. നാ.
    2. അഹംഭാവം, അത്യധികമായ ആത്മാഭിമാനം, "അമ്പട ഞാനേ" എന്ന ഭാവം, വമ്പുപറച്ചിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക