1. ആഹ്ലാദനം

    1. നാ.
    2. സന്തോഷിപ്പിക്കൽ, ആഹ്ലാദിപ്പിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക