1. ആഹ്ലാദിത

    1. വി.
    2. സന്തോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട, സന്തോഷിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക