1. ആഹ്വയം

    1. നാ.
    2. നാമം
    3. പക്ഷിമൃഗാദികളെക്കൊണ്ടു പന്തയംവച്ചു മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യാപാരം
    4. സമൻസ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക