1. ആഹ്വാനം

  1. നാ.
  2. വിളി, വിളിക്കൽ
  3. കക്ഷികളെയോ സമുദായത്തേയോ പ്രവർത്തനത്തിനു ക്ഷണിക്കൽ, പ്രരണ
  4. കക്ഷിയെ വിളിച്ചുവരുത്താനായി കോടതിയിൽനിന്നും അയക്കുന്ന സമൻസ്
 2. ആഹവനം

  1. നാ.
  2. യാഗം, ബലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക