1. ആൺപിറന്നവൻ

  1. നാ.
  2. പുരുഷൻ
  3. സമർഥൻ
 2. ആണാപ്പിറന്നവൻ

  1. നാ.
  2. പുരുഷൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക