1. ആൺമുറി

    1. നാ.
    2. തേങ്ങ കുറുകെ രണ്ടായിട്ടു മുറിച്ചാൽ കണ്ണില്ലാത്ത കീഴ്പ്പകുതി, മൂട്ടുമുറി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക