1. ആൺ, ആണ്

    1. നാ.
    2. പുരുഷൻ
    3. യോഗ്യൻ, മേന്മയുള്ളവൻ, മാന്യൻ
    4. പൗരുഷശാലി, വീര്യമുള്ളവൻ, ധീരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക