1. ആർഗളം, -ളി

    1. നാ.
    2. അർഗളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക