1. ആർച്ചിക

    1. വി.
    2. ഋഗ്വേദത്തെ സംബന്ധിച്ച, ഋക്കിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക