1. ആർച്ച്

  1. നാ.
  2. വളച്ചുവാതിൽ
 2. അർച്ച1

  1. വി.
  2. പ്രകാശിക്കുന്ന
 3. അർച്ച2

  1. നാ.
  2. പൂജ, ആരാധന
  3. രതിരൂപം, പൂജാവിഗ്രഹം
 4. ആർച്ച

  1. വി.
  2. ഋക്കിനെ സംബന്ധിച്ച
 5. അർച്ചി, -ച്ചിസ്

  1. നാ.
  2. (അഗ്നി) ജ്വാല
  3. സൂര്യകിരണം
  4. പ്രകാശം
  5. കൃശാശ്വൻറെ ഭാര്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക