1. ആർട്ടിക്സമുദ്രം

    1. നാ.
    2. ഉത്തരമഹാസമുദ്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക