1. ആർട്ടിസ്റ്റ്

    1. നാ.
    2. കലാകാരൻ, ചിത്രകാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക