1. ആർത്തപരായണ

    1. വി.
    2. ദീനരിൽ താത്പര്യമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക