1. ആർത്തബന്ധു

    1. നാ.
    2. ദീനന്മാർക്കു ബന്ധു, ദീനാനുകമ്പി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക