1. ആർത്തവേയി

    1. നാ.
    2. തീണ്ടാർന്നിരിക്കുന്നവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക