1. ആർത്തിഹരൻ

    1. നാ.
    2. ദു:ഖം ഇല്ലാതാക്കുന്നവൻ, ആർത്തിഹാരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക