1. ആർത്തിഹാരി

    1. നാ.
    2. ദു:ഖം നശിപ്പിക്കുന്നവൻ, ആർത്തിഹരൻ. (സ്ത്രീ.) ആർത്തിഹാരിണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക