1. ആർഥപത്യം

    1. നാ.
    2. അർത്ഥപതിയെന്ന സ്ഥിതി, ഉടമസ്ഥത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക