1. ആർദ്രം

    1. നാ.
    2. ഇഞ്ചി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക