1. ആർദ്രകം

  1. നാ.
  2. ആർദ്രം, ഇഞ്ചി
  3. നനവാർപ്പൻ എന്ന രോഗം
 2. അർധോരുകം

  1. നാ.
  2. അരക്കെട്ട് (തുടകൾ) മാത്രം മറയ്ക്കുന്ന വസ്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക