1. ആർദ്രിക

    1. നാ.
    2. ഇഞ്ചി
    3. പച്ചക്കൊത്തമല്ലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക