1. ആർദ്ര1

  1. വി.
  2. നനഞ്ഞ, ഈർപ്പമുള്ള
  3. അലിഞ്ഞ, അലിവുള്ള, ദയവുള്ള
  4. പാകംവന്ന, പഴുത്തുകനിഞ്ഞ
 2. ആർദ്ര2

  1. നാ.
  2. തിരുവാതിര നക്ഷത്രം. ആർദ്രാജാഗരണം = ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര ദിവസം നോമ്പുനോറ്റു രാത്രി ഉറക്കമിളച്ചിരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക