1. ആർപ്പുവിളി

    1. നാ.
    2. സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഉച്ചത്തിലുള്ള വിളി. ("ആർപ്പോ", "ഈയ്യോ" എന്നുള്ള വിളികൾ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക