1. ആർഷ

  1. വി.
  2. ഋഷിയെ സംബന്ധിച്ച, വൈദികമായ
 2. അർശ്

  1. നാ.
  2. സിംഹാസനം
 3. ആർശ

  1. വി.
  2. മാനിനെസംബന്ധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക