1. ആർഷഭൂ(വ്), -ഭൂമി

    1. നാ.
    2. ഋഷികളുടെഭൂമി, ഭാരതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക